Richard Smith Tangos album out now!

Richard Smith Tangos album out now!

https://www.richardsmithguitar.com/tangos-2014